دوچرخه سواران باشگاه شیراز جوان مسیر شیراز کوهمره سرخی و بلعکس را با عبور از کوه سبز پوشان به مناسبت روز ساعت خاموشی برق در کره زمین رکاب زدند. این برنامه به سرپرستی آقای مرتضی امین رعنایی انجام شد و دوچرخه سواران با حرکت از شیراز، میان رود و روستای شاهپور جان موفق شدند با عبور از خط الرس ۲۴۰۰ متری کوه سبز پوشان  خود را به روستای زیبای  قلعه چوبی منطقه کوهمره سرخی رسانیده و پس از استراحت کوتاه مسیر خود را از طریق جاده آن منطقه و جاده اصلی بوشهر به شیراز  ادامه دادند و به شیراز بازگشتند (کل مسیر دوچرخه سواری این برنامه ۴۵کیلومتر می باشد)

در این برنامه آقایان: عزیزاله زره پوش، مجید حجازی، عبدالرسول رحیمی بد، محمد باقر اسعدیان و احسان دهقان شرکت داشتند.
ارسال تصویر و متن: نادر کرمی