مهدي داورپور، مسئول کميته صعودهاي ورزشي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: دوره مقدماتي طراحي مسير در سنگنوردي در بخش بانوان در روزهاي هجدهم و نوزدهم آبان در سالن زنده ياد محمد داودي واقع در ورزشگاه شهيد شيرودي برگزار مي شود.

وي تصريح کرد: موضوع دوره شامل طرح درسهاي طراحي درجه ۳ و کارآموزي مقدماتي و پيشرفته است.

داورپور، اشاره کرد: تامين مواد غذايي و اسکان شرکت کنندگان بر عهده کميته صعودهاي ورزشي است و افراد هيچ هزينه اي را پرداخت نمي کنند. وي خاطرنشان کرد: در پايان دوره مجوز فعاليت سه ساله و لباس فرم به نفرات برتر اعطا خواهد شد.