کیومرث بابازاده لحظات قبل به تشریح آخرین اخبار خود از تیم ترانگو پرداخت. بابازاده گفت: طی تماس تلفنی حسین بلنداختر، تمامی اعضای تیم بعد از پاکسازی مسیر، به سلامت خود را به کمپ اول رسانده اند و قرار است امشب را در این کمپ استراحت نمایند.

 

بابازاده گفت: طبق گفته های حسین بلند اختر، ۴ نفر از اعضای تیم در قالب یک کارتیمی موفق به صعود برج شده اند.