کمیته آموزش فدراسیون اسکی کلاس مربیگری ارتقاء درجه ۳ به ۲ آقایان را از تاریخ ۲۴/۱/۹۲ لغایت ۳۱/۱/۹۲ به مدت ۸ روز در پیست بین المللی اسکی دیزین برگزار می نمایند. شرکت کنندگان می بایستی روز شنبه ۲۴/۱/۹۲ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل رستوران شله دیزین حضور بهم رسانند ضمناً آزمون پایانی دوره مذکور روز شنبه ۳۱/۱/۹۲ در پیست فوق برگزار خواهد شد.


همچنین کلاس مربیگری ارتقاء درجه ۳ به ۲ آلپاین بانوان را از تاریخ ۵/۱/۹۲ لغایت ۱۱/۱/۹۲ به مدت ۷ روز در پیست بین المللی اسکی شمشک برگزار می نمایند. شرکت کننده در دوره مذکور می بایستی رأس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۵/۱/۹۲ در محل مدرسه اسکی شمشک حضور بهم رسانند.
ضمناً آزمون پایانی دوره مذکور روز چهارشنبه ۱۴/۱/۹۲ در پیست شمشک برگزار خواهد شد.